7.05.18

Väike-Maarja valla aasta tegija statuut

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavolikogu
29. septembri 2011. a määrusega nr 20

ÜLDOSA
1. Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu välja antava aasta tegija auhinna, sellega kaasneva tunnistuse, rahasumma ja mälestuseseme määramise korra. 

2. Aasta tegija auhinna eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, on tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. 

3. Valla aasta tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majandus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Väike-Maarja valla arengut. 

4. Isikut, kellele on aasta tegija auhind omistatud, ei saa uuesti auhinna kandidaadiks esitada enne kolme aasta möödumist. 

5. Kandidaadid 
5.1. Kandidaadi tegevus peab 
5.1.1. kaasa aitama Väike-Maarja valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele; 
5.1.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda; 
5.1.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda; 
5.1.4. tooma vallale tuntust. 

MENETLUS 
6. Ettepanekuid aasta tegija auhinna kandidaatide kohta võib teha iga vallas elav isik ja iga vallas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallavolikogu esimehele märgusõna all "Aasta tegija auhind" hiljemalt 31. detsembriks. Tähtajaks mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab kandidaatide nimekirja vallavolikogu alalistele komisjonidele ettepanekute tegemiseks. 

7. Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekutest kokkuvõtte. Kui on esitatud enam kui kaks kandidaati, esitab juhatus volikogule vähemalt kahe enim hääli saanud auhinna pretendendi nimed. 

8. Volikogu otsustab aasta tegija nimetuse määramise juhatuselt laekunud ettepanekute alusel. Valituks osutub volikogult enim hääli saanud kandidaat. Aasta tegija nimetuse omistamise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse. 
Põhjendatud juhul võib volikogu aasta tegija auhinna jätta välja andmata. 

TSEREMOONIA 
9. Aasta tegija auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Teade aasta tegija auhinna üleandmise kohta avaldatakse Väike-Maarja Valla Infolehes ja Internetis valla koduleheküljel. 

10. Auhind on mälestusese. Aasta tegijale väljastab vallavolikogu tunnistuse ja see on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale.

 

Toimetaja: -