9.05.18

Väike-Maarja valla aukodaniku statuut

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavolikogu
29. septembri 2011. a määrusega nr 21

ÜLDOSA 
1. Statuut kehtestab vallavolikogu poolt välja antava valla aukodaniku nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse ja rahasumma määramise korra. 

2. Valla aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema aja vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, on tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. 

3. Valla aukodaniku nimetus antakse valla erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majandus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema aja vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Väike-Maarja valla arengut. 

4. Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul 
4.1. kaasa aitama Väike-Maarja valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele; 
4.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda; 
4.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda; 
4.4. tooma vallale tuntust. 

MENETLUS  
5. Ettepanekuid valla aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta võib teha iga Väike-Maarja vallas elav isik ja iga vallas tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult vallavolikogu esimehele hiljemalt 31. detsembriks märgusõna all "Valla aukodanik". Tähtajaks mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab ettepanekud volikogu juhatusele. 

6. Volikogu juhatus esitab volikogule otsustamiseks kõik esitatud kandidaadid, lisades oma arvamuse, kas esitatud kandidaadid väärivad valla aukodaniku nimetust. 

7. Valla aukodanikuks osutub iga volikogu liikmete poolthäälte enamuse saanud kandidaat. Valla aukodaniku nimetuse määramise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse. 
Põhjendatud juhul võib volikogu valla aukodaniku nimetuse jätta välja andmata. 

TSEREMOONIA 
8. Valla aukodaniku tunnistuse ja auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Teade valla aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse Väike-Maarja Valla Infolehes ja Internetis valla koduleheküljel. 

9. Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus. Tunnistused on nummerdatud vastavalt väljaandmise järjekorrale. Aukodaniku nimetusega kaasneb 640 euro suurune rahaline preemia. Valla aukodaniku nimi kantakse valla aukodanike raamatusse.

 

Toimetaja: -