« Tagasi

Eluaseme kohandamiseks on võimalik toetust taotleda

Erivajadusega inimesel on võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist. Projekt viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite toel. 

Toetust saab taotleda järgnevate kohanduste tarbeks:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute teostamise parandamiseks ehk siis vannitoa ja WC kohandus;

3) köögitoimingute teostamise parandamiseks ehk siis köögi kohandamine selliselt, et puudega inimene saaks iseseisvalt köögis hakkama.

Toetuse saamiseks peab eluruum olema taotleja:

1) omandis või kaasomandis;

2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;

3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

Toetust ei saa taotleda eluruumi kohandamiseks, mille osas on algatatud täitemenetlus.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja nimi, isikukood, aadress ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

2) kohandatava eluruumi aadress;

3) planeeritava kohanduse kirjeldus ja vajaduse põhjendus;

4) kohandamisest kasusaavate puudega isikute arv;

5) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;

6) üürileping ja korteriomaniku kirjalik nõusolek juhul, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;

8) teostatavate tööde hinnapakkumine;

9) eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek, kui kohandust taotletakse eluruumi sees ja/või kui eluruum ei kuulu toetuse taotlejale;

10) korteriühistu nõusolek, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi;

Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Infot projekti kohta jagavad ja taotluse koostamisel nõustavad sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks (e-post ene.kinks@v-maarja.ee, tel 329 5761) või juhtumikorraldaja Kersti Sepp (e-post kersti.sepp@v-maarja.ee, tel 329 5764) .