Arengukavad

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

Väike-Maarja Vallavolikogu 29.10.2020 määrusega nr 13 kinnitati Väike-Maarja valla arengukava 2021-2027 ja eelarvestrateegia 2021-2024. 

Väike-Maarja valla arengukava 2021-2027

Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2021-2024 seletuskiri

Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2021-2024 tabel

Väike-Maarja valla arengukava 2021-2027 ja eelarvestrateegia 2021-2024 avalik väljapanek toimus 4.-30. septembrini 2020. Avalikustamisele suunatud arengudokumentidega sai tutvuda valla veebilehel, kantseleis ja raamatukogudes. Eelnõu avalikud arutelud toimusid 28. septembril Kiltsis, 29. septembril Väike-Maarjas ja Simunas ning 30. septembril Rakkes. Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise ajal esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega on leitavad siin

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2019-2030:

Reovee kogumisalad

Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020: