14.09.21

Kaasav eelarve

Alates 13. septembrist saab esitada ideid Väike-Maarja valla kaasava eelarve 15 000 euro kasutamiseks.

Kaasava eelarvega annab Väike-Maarja vald kogukonnale võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida: vallakodanikud ise saavad teha ettepanekuid valla elu parandamiseks ja osaleda ka hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks. 

Oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 15 000 eurot. Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning investeeringust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla eelarvele.

Ettepanekuid kaasava eelarve osa summa kasutamiseks võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

Asulasse, kuhu on teostatud kaasava eelarve abil investeering, ei saa uut kaasava eelarve ettepanekut esitada järgnevas kahes taotlusvoorus.

Ideid kaasava eelarve kasutamiseks saab esitada kuni 10. oktoobrini 2021 elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.

Ettepaneku esitamiseks tuleb kasutada vallavalitsuse poolt kinnitatud vormi.

Esitatud ideed vaatab üle vallavalitsuse moodustatud komisjon, hinnates iga idee vastavust kaasava eelarve reeglitele. Komisjon võib anda ettepaneku esitajale võimaluse ettepaneku täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi arendada või pakkuda sellele välja alternatiivset asukohta.

Kõik esitatud ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse valla veebilehel.

Nõuetele vastavad ideed suunatakse hääletusele. Hääletus toimub 8.-28. novembrini 2021.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu 2022. aastal ning selle elluviimise korraldab vallavalitsus.

Kaasava eelarve menetlusprotsessiga saab tutvuda siin (Väike-Maarja valla finantsjuhtimise korra 4. peatükk) ja hea tavaga siin.

Lisainfo: Ene Preem, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja, tel 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee

Korduma kippuvad küsimused

1. Kes saavad kaasavasse eelarvesse ettepanekuid esitada?

Ettepanekuid kaasava eelarve summa kasutamiseks võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

2. Millal saab ettepanekuid esitada?

Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada 13. septembrist kuni 10. oktoobrini.

Ettepanekud tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.

3. Kuidas ettepanekut vormistada?

Kaasava eelarve ettepanek tuleb esitada vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

Kaasava eelarve idee esitamisel tasub olla konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht ja kirjeldada, milline objekt võiks olla.

Keerukam on ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku rajamisel tuleb arvestada ka mänguväljaku elementide kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega. Soovitatav on ligikaudse maksumuse saamiseks võtta hinnapakkumine. Kui teie idee maksumus on märkimisväärselt kõrgem kaasava eelarve rahalisest mahust, võib idee arutluse alt välja jääda.

Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja selle lisada.

Enne ettepaneku esitamist oleks hea teada, kas idee elluviimiseks on vaja ehitusprojekti, kooskõlastusi (näiteks Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet), jne.

Nõu ja abi saamiseks võib alati pöörduda vallavalitsuse spetsialistide poole.

4. Milliste ideede elluviimiseks saab ettepanekuid esitada?

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 15 000 eurot.

Esitatav ettepanek peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, milleks on asja ostmine, remont või ehitus ja jääma 6000 – 15 000 euro vahele.

Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

Esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

5. Kes hindavad ettepanekuid ning mida hinnatakse?

Esitatud ettepanekuid analüüsib vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Komisjon hindab ettepanekute vajalikkust ja olulisust Väike-Maarja vallale, mõju avalikule ruumile, ettepaneku teostatavust ühe eelarveaasta jooksul, ettepaneku originaalsust ja kasusaajate arvu, kogukonna koostööd ja aktiivsete eluviiside soodustamist.

Komisjon võib anda ettepaneku esitajale võimaluse selle täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi arendada või pakkuda sellele välja alternatiivset asukohta.

Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab 15 000 eurot või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul või ei vasta esitatud nõuetele või ei ole realiseeritavad muudel asjaoludel.

Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute järjekorra väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

6. Kuidas selgitatakse välja elanike arvamus?

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse elektroonilises keskkonnas läbi hääletus.

Hääletamisel võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald.

Iga hääletamisel osalev vallaelanik saab hääle anda ühe ettepaneku poolt.

Hääletamine on salajane. Tulemust enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

Lõpptulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Kes ettepaneku ellu viib?

Rahvahääletusel enim toetust saanud idee(-de) teostajaks on vallavalitsus.

Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

Kui selgub, et teostatava ettepaneku maksumus ületab kaasavaks eelarveks ettenähtud summat (15 000 eurot), antakse ettepaneku esitajale võimalus kaasrahastada objekti puudujäävas osas. Juhul kui ettepaneku esitaja seda ei soovi, on vallavalitsusel õigus teostada hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal olev ettepanek.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING