12.10.21

Töös olevad detailplaneeringud

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:

Väike-Maarja Vallavalitsuse 29.09.2021 korraldus nr 681 "Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine, Tagaküla tee 1 Väike-Maarja alevik"

DETAILPLANEERINGU MATERJALID:

situatsiooniskeem

tugijoonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

seletuskiri

DETAILPLANEERINGU LISAMATERJALID:

3D vaated

kooskõlastuste koondtabel

arvamuste koondtabel

Lisad ja menetlusdokumendid

planeeringuala skeem
algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad

 

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneeringu materjalid:

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maakorraldusspetsialistile tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER