15.10.20

Töös olevad detailplaneeringud

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneeringu materjalid:

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

 

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:

planeeringuala
algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad
korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja määramise kohta
Eskiislahenduse materjalid:
seletuskiri
põhijoonis
eskiislahenduse avaliku arutelu protokoll.

 

Detailplaneeringutega seotud materjalidega saab tutvuda valla kantseleis (Väike-Maarja, Pikk tn 7, II korrus, tuba 210) maanõunik Diana Seepteri juures.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER