24.05.21

Töös olevad detailplaneeringud

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneeringu materjalid:

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b asuva maa-ala detailplaneeringu materjalid:

Detailplaneeringu algatamise korraldus ja selle lisaks olev asendiplaan

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus

DETAILPLANEERINGU MATERJALID:

seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

põhijoonis

3D vaated

 

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:

planeeringuala
algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad

korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja määramise kohta

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

seletuskiri

põhijoonis

3D vaated

 

 

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maanõunikule tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER