Üldplaneering

Planeerimisseaduse § 55 lõige 2 sätestab, et üldplaneeringu koostamise alus on maakonnaplaneering: Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

Üldplaneeringu koostamine

Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 28 algatati Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on Väike-Maarja valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 18.10.2021 - 16.11.2021.

Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad alljärgnevad üldplaneeringud:

Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14 kehtestati Väike-Maarja valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Plaanimaterjal:
Põhijoonis 3 lehel (leht 1, leht 2, leht 3)
Looduse joonis 3 lehel (leht 1, leht 2, leht 3)
Tehnovõrkude joonis
Miljööväärtuslike piirkondade joonis
Kompaktse hoonestusega alade joonised:
Väike-Maarja alevik, Simuna alevik, Liivaküla külas ja Kiltsi alevikus, Ebavere külas, Triigi külas, Vao külas, Müüriku külas, Avispea külas

Üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne

Kokkuvõte üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest.

Üldplaneeringu ülevaatamine 24.04.2014 (*.pdf)

Rakke valla üldplaneering kehtestati Rakke Vallavolikogu 23.09.1999 määrusega nr 27.

Seletuskiri
Rakke valla kaart
Tiheasustusala kaart

Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 24 "Väike-Maarja valla üldplaneeringute ülevaatamine".