Üldplaneering

Üldplaneeringu koostamine

Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 28 algatati Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on Väike-Maarja valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele ettepanekute tegemiseks välja saadetud valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus koos lisaga (Ülevaade Väike-Maarja vallast). 

Kehtivad materjalid

Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14 kehtestati Väike-Maarja valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Plaanimaterjal:
Põhijoonis 3 lehel (leht 1, leht 2, leht 3)
Looduse joonis 3 lehel (leht 1, leht 2, leht 3)
Tehnovõrkude joonis
Miljööväärtuslike piirkondade joonis
Kompaktse hoonestusega alade joonised:
Väike-Maarja alevik, Simuna alevik, Liivaküla külas ja Kiltsi alevikus, Ebavere külas, Triigi külas, Vao külas, Müüriku külas, Avispea külas

Üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne

Kokkuvõte üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest.

Üldplaneeringu ülevaatamine 24.04.2014 (*.pdf)

Rakke valla üldplaneering kehtestati Rakke Vallavolikogu 23.09.1999 määrusega nr 27.

Seletuskiri
Rakke valla kaart
Tiheasustusala kaart

Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 24 "Väike-Maarja valla üldplaneeringute ülevaatamine".