Veemajandus

PUURKAEVU RAJAMINE

1. Kooskõlastada puurkaevu või -augu asukoht Väike-Maarja vallavalitsusega, esitada puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus.
2. Tellida puurkaevu või -augu ehitusprojekt vastavat tegevusluba omavalt firmalt. Info tegevuslubade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.
3. Esitada Väike-Maarja vallavalitsusele ehitusloa taotlus koos lisadega. 
4. Tellida vastavat luba omavalt isikult puurkaevu või -augu rajamistööd.
5. Esitada Väike-Maarja vallavalitsusele puurkaevu või -augu kasutusteatis. 

Puurkaevu, puuraukude ja salvkaevude rajamine käib vastavalt  ehitusseadustikus sätestatule.
 
Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 nõuete kohaselt. 
 

OMAPUHASTI RAJAMINE

Väike-Maarja valla reoveekogumisaladel (Väike-Maarja, Rakke ja Simuna alevik, Triigi ja Vao küla)on reovee omapuhastite (septik+imbsüsteem) kasutamine keelatud. Valla külades, kus ei ole reoveekogumisalasid on omapuhastite kasutamine lubatud ainult ehitusnõuniku  ja keskkonnanõuniku nõusolekul. Selleks tuleb vallavalitsusesse esitada kooskõlastamiseks omapuhasti projekt ja kinnistu asendiplaan, kuhu on märgitud puhasti asukoht. Omapuhasti planeerimisel tuleb arvestada, et reovee imbsüsteem peab olema:
  • majast, teest ja kinnistu piirist minimaalselt 5 meetri kaugusel;
  • puudest minimaalselt 3 meetri kaugusel;
  • veekogust minimaalselt 30 meetri kaugusel;
  • kaevust minimaalselt 10m, aga veehaarde puurkaevust vähemalt 50 meetri kaugusel.   

Omapuhasti rajamisel tuleb lähtuda Väike-Maarja Vallavolikogu poolt kinnitatud "Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast". 


VÄIKE-MAARJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITEENUSE PAKKUJAKS ON VEE-ETTEVÕTJA OÜ PANDIVERE VESI . 


Väike-Maarja valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2017. aastal (*.pdf)