« Tagasi

Hajaasustuse programmist said toetust 22 taotlejat

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Tähtajaks laekus komisjonile 46 taotlust ja sellel aastal sai hajaasustuse programmist toetust 22 projekti, nendest 9 veesüsteemidele ja 13 kanalisatsioonisüsteemidele.

Projektide kogumaksumus 79 380 oli eurot, toetussumma 51 175 eurot ja omafinantseering 28 205 eurot. Toetus koosneb riigipoolsest panusest ja kohaliku omavalitsuse panusest. Väike-Maarja vald osaleb programmis 26 233 euroga ja riigi panus on 24 942 eurot.

Taotluste hindamiseks moodustati kuueliikmeline hindamiskomisjon, kes enne taotluste hindamist tutvus kohapeal majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega. Seejärel toimus hindamisjuhendi alusel taotluste hindamine, mille tulemusena kujunes pingerida.

Hindamisel lähtus komisjon investeeringu vajalikkusest ning tegevuste ja kulude põhjendatusest, kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmete arvust, investeeringu maksumusest kasusaaja kohta ning leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisusest.

Hindamisel annab kõige rohkem punkte projekti kitsaskoha olulisus (40%) võrreldes teiste projektidega. Näiteks on kaks taotlejat, kes mõlemad soovivad puurkaevu, sest majapidamiste salvkaevud jäävad põuasel suvel kuivale. Üks taotlejatest veel reaalselt ei ela majapidamises (st sissekirjutus küll on, aga ehitab maja või elab aegaajalt majas) ja teine taotleja elab aastaringselt kinnistul, st on taotlejale ainus elukoht. Sellisel puhul hindamisel sai rohkem punkte teine taotleja, kelle majapidamine oli ainsaks elukohaks. Samuti arvestatakse ka toetuse suurust ühe majapidamisesse sissekirjutatud inimese kohta, st mida rohkem on majapidmises elanikke (sh alla 18 a lapsi), seda kõrgemad on projektile antavad hindepunktid.

Pingerea alusel tegi hindamiskomisjon ettepaneku vallavalitsusele taotluste rahuldamiseks ja rahuldamata jätmiseks.

2020. aastal sai toetuse 22 taotlust. Majapidamistes on jätkuvalt suurimaks probleemiks toimiva kanalisatsioonisüsteemi puudumine. Samuti ei ole väga paljudes majapidamistes kättesaadav joogivesi või on selle kvaliteet halb.

Loodame, et järgnevatel aastatel avatakse uuesti hajaasustuse programmi taotlusvoorud, sest vajadus selle järele on jätkuvalt väga suur.

Väike-Maarja valla hajaasustuse programmi rahastatavad taotlused