« Tagasi

Väike-Maarja kaasav eelarve ootab ideid

Kuni nädala lõpuni saab esitada ideid Väike-Maarja valla 2021. aasta kaasava eelarve 15 000 euro kasutamiseks.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada elanike arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Ideid kaasava eelarve kasutamiseks saab esitada 19. oktoobrist kuni 22. novembrini 2020 elektrooniliselt e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.

Ettepaneku esitamiseks tuleb kasutada vallavalitsuse poolt kinnitatud vormi

Alates sellest aastast ei saa asulasse, kuhu on teostatud kaasava eelarve abil investeering, uut kaasava eelarve ettepanekut esitada järgnevas kahes taotlusvoorus.

Esitatud ideed vaatab üle vallavalitsuse moodustatud komisjon, hinnates iga idee vastavust kaasava eelarve kriteeriumitele.

Kõik esitatud ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse valla veebilehel.

Nõuetele vastavad ideed suunatakse hääletusele, mis toimub 2021. aasta alguses.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu 2021. aastal ning selle korraldab vallavalitsus.

Kaasava eelarve menetlusprotsessiga saab tutvuda siin (Väike-Maarja valla finantsjuhtimise korra 4. peatükk) ja hea tavaga siin.

Lisainfo: Ene Preem, arendusnõunik, tel 329 5766, e-post ene.preem@v-maarja.ee

 

Korduma kippuvad küsimused

1. Kes saavad kaasavasse eelarvesse ettepanekuid esitada?

Ettepanekuid kaasava eelarve summa kasutamiseks võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

2. Millal saab ettepanekuid esitada?

Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada 19. oktoobrist kuni 22. novembrini.

Ettepanekud tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.

3. Kuidas ettepanekut vormistada?

Kaasava eelarve ettepanek tuleb esitada vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil

Kaasava eelarve idee esitamisel tasub olla konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht ja kirjeldada, milline objekt võiks olla.

Keerukam on ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku rajamisel tuleb arvestada ka mänguväljaku elementide kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega. Soovitatav on ligikaudse maksumuse saamiseks võtta hinnapakkumine. Kui teie idee maksumus on märkimisväärselt kõrgem kaasava eelarve rahalisest mahust, võib idee arutluse alt välja jääda.

Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja selle lisada.

Enne ettepaneku esitamist oleks hea teada, kas idee elluviimiseks on vaja ehitusprojekti, kooskõlastusi (näiteks Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet), jne.

Nõu ja abi saamiseks võib alati pöörduda vallavalitsuse spetsialistide poole.

4. Milliste ideede elluviimiseks saab ettepanekuid esitada?

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 15 000 eurot.

Esitatav ettepanek peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, milleks on asja ostmine, remont või ehitus ja jääma 6000 – 15 000 euro vahele.

Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.

Esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

5. Kes hindavad ettepanekuid ning mida hinnatakse?

Esitatud ettepanekuid analüüsib vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Komisjon hindab ettepanekute vajalikkust ja olulisust Väike-Maarja vallale, mõju avalikule ruumile, ettepaneku teostatavust ühe eelarveaasta jooksul, ettepaneku originaalsust ja kasusaajate arvu, kogukonna koostööd ja aktiivsete eluviiside soodustamist.

Komisjon võib anda ettepaneku esitajale võimaluse selle täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi arendada või pakkuda sellele välja alternatiivset asukohta.

Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab 15 000 eurot või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul või ei vasta esitatud nõuetele või ei ole realiseeritavad muudel asjaoludel.

Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute järjekorra väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

6. Kuidas selgitatakse välja elanike arvamus?

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse elektroonilises keskkonnas läbi hääletus.

Hääletamisel võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald.

Iga hääletamisel osalev vallaelanik saab hääle anda ühe ettepaneku poolt.

Hääletamine on salajane. Tulemust enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

Lõpptulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Kes ettepaneku ellu viib?

Rahvahääletusel enim toetust saanud idee(-de) teostajaks on vallavalitsus.

Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

Kui selgub, et teostatava ettepaneku maksumus ületab kaasavaks eelarveks ettenähtud summat (15 000 eurot), antakse ettepaneku esitajale võimalus kaasrahastada objekti puudujäävas osas. Juhul kui ettepaneku esitaja seda ei soovi, on vallavalitsusel õigus teostada hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal olev ettepanek.