« Tagasi

Eakate teenusmaja rajamiseks detailplaneeringu algatamine

Eesti hoolekandepoliitika põhimõtteks on, et hooldusvajadusega inimestele tuleb tagada nende vajadusest lähtuv kõrvalabi ja hooldus ning nende iseseisvat toimetulekut tuleb toetada eeskätt nende tavapärases elukeskkonnas ehk kodus ja kogukonnas ning vaid äärmise vajaduse korral asutusepõhiselt. Üheks võimaluseks on luua vähest kõrvalabi vajavatele eakatele toetatud elamise võimalusi, st eelkõige kodus elamist toetavaid teenuseid.

Toetatud elamise teenust osutatakse teenusmajas, milles asuvad inimeste kodud. Teenuse eesmärk on inimese võimalikult iseseisva toimetuleku toetamine selleks eraldi loodud keskkonnas (teenusmaja), kus tagatakse inimesele vajalik kõrvalabi ja võimalused olla kogukonda kaasatud.  Toetatud elamise teenus on kombinatsioon eluruumi võimaldamisest ja teenusmaja elanikele pakutavatest toetavatest teenustest. Teenusmaja sihtrühmaks ei ole iseseisvalt toimetulevad inimesed, kes vajavad sobivat eluruumi majanduslike raskuste tõttu. Teenusmajas on 1- või 2-toalised korterid koos kööginurga, tualeti ja pesemisruumiga. Teenusmajas võivad olla ka ühised ajaviitmise ja toetavate teenuste pakkumise ruumid.

Väike-Maarja Vallavalitsus kavandab ligikaudu 24-korterilise eakate teenusmaja rajamist, milles asuks lisaks korteritele ka abiruumid ja päevakeskus. Teenusmaja asukohaks sobib rahulikum elukeskkond, mis on piisavalt lähedal esmatarbevajaduste rahuldamise võimalustele.

Väike-Maarja valla omandis olevatest kinnisasjadest sobivaim eakate teenusmaja rajamiseks on Väike-Maarja alevikus Põhja tn 12 asuv Väike-Maarja vallale kuuluv kinnistu. Väike-Maarja valla üldplaneeringu kohaselt on maa-ala elamumaa juhtotstarbega.

Eelnevast tulenevalt andis Väike-Maarja Vallavalitsus 30.06.2021 korralduse nr 462 detailplaneeringu algatamiseks eakate teenusmaja rajamise eesmärgil.

Planeeringualasse on lisaks Põhja tn 12 (katastritunnus 92702:002:0259) maa-alale kaasatud ka osa Tamme tn 3 maa-alast (katastritunnus 92702:002:0650) ja osa Põhja tänava katastriüksuse maa-alast (katastritunnus 92702:002:0197). Detailplaneeringuala kogupindala on ligikaudu 0,34 ha.

Detailplaneeringu algatamise materjalid.