« Tagasi

Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 18. oktoober 2021 - 16. november 2021

Väike-Maarja valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 28 ning üldplaneeringu esialgne lahendus on valmis avalikustamiseks.

Planeering hõlmab kogu Väike-Maarja valla territooriumi. Üldplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad, üldised ehitustingimused, tingimused vallas oluliste väärtuste säilitamiseks jm vajalikud põhimõtted valla ruumilise arengu kujundamiseks.

KSH  eesmärk  on  valla ruumilise  arenguga  kaasneda  võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule avalduvate mõjude  ning  ebasoodsat  mõju  leevendavate  meetmete  väljapakkumine. Kui  üldplaneeringu  elluviimisel  järgitakse  üldplaneeringus  seatud kokkuleppeid  ning  KSH-s  käsitletud  meetmeid,  ei  too  üldplaneeringuga kavandatav kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Nii üldplaneeringu kui ka KSH aruande eelnõuga  saab  tutvuda  paberkandjal alates 18. oktoobrist järgmistes kohtades: 

  • Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10 Väike-Maarja)
  • Simuna raamatukogus (Lai tn 5 Simuna)
  • Rakke raamatukogus (F. R. Faehlmanni tee 26 Rakke)

Elektroonselt  on  materjal  kättesaadav Väike-Maarja valla veebilehel.  

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume esitada kirjalikult Väike-Maarja Vallavalitsuse postiaadressile Pikk tn 7, Väike-Maarja 46202 või e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee hiljemalt 16. novembriks 2021.

Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad algusega kell 18.00 järgmistes kohtades ja kuupäevadel:

  • Väike-Maarja seltsimajas (Pikk tn 2 Väike-Maarja) 29.novembril 2021
  • Simuna rahvamajas (Lai tn 5 Simuna) 30. novembril 2021
  • Rakke koolis (F. R. Faehlmanni tee 46 Rakke) 1. detsembril 2021

Täiendav info Väike-Maarja Vallavalitsuse maakorraldusspetsialistilt (Diana Seepter, tel 329 5755, e-post diana.seepter@v-maarja.ee).