« Tagasi

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Väike-Maarja vallas.

Ehitusspetsialisti peamised ametiülesanded on:

 • valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine;
 • projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine;
 • ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade taotluste läbi vaatamine ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamine;
 • ehitusprojektide kehtivatele seadustele ja normidele vastavuse kontrollimine;
 • vallavalitsuse tellitavate projekteerimis- ja ehitustöödeks lähteandmete kogumine, riigihangete lähteülesannete koostamine ja alla piirmäära jäävate hangete läbiviimine ning lepingute järelevalve teostamine oma töövaldkonnas;
 • ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine.

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite, tarkvara ja andmebaaside kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses/avalikus sektoris;
 • pädevus projekteerimiseks või ehitusprojektide ekspertiisi tegemiseks;
 • isikliku auto olemasolu.

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga.

Omalt poolt pakume:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • kodukontoripäevi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 12. detsembril 2021 e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: tel 329 5766 ja 523 9550, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem.