31.01.20

Hajaasustuse programm 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 aasta hajaasustuse programm on avatud 11.03-13.05.2019

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Väike-Maarja Vallavalitsus poolt on seatud (Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldus nr 78) prioriteetsuse järjekord:

 • I prioriteet - veesüsteemid
 • II prioriteet - kanalisatsioonisüsteemid
 • III - juurdepääsuteed
 • IV - autonoomsed elektrisüsteemid

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2014-2018 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu ning täiendavat informatsiooni saab küsida Väike-Maarja vallavalitsuses Pikk tn 7  kabinet 211 keskkonnanõunik Leie Nõmmiste  329 5756 või 5348 8787  ja e-kiri leie@v-maarja.ee.

Taotlusvorm 2019

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Täiendav info Riigi Tugiteenuste keskuselt

Toimetaja: KRISTEL KITSING