3.07.18

Kasulik teave ettevõtjatele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
http://www.eas.ee

Alustavale ettevõttele 
 • Nõustamisteenus toetustega seotud küsimustes.
 • Alustava ettevõtja starditoetus, mis on Euroopa Liidus struktuurifondidest kaasrahastatav toetusprogramm.
 • Mentorlusprogramm, mille eesmärgiks on alustavate ettevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste (kompetentsi) tõstmine.
 • Ettevõtlusinkubatsiooniprogramm, mille eesmärgiks on kasvupotentsiaaliga innovatiivsete ettevõtjate vajadustest lähtuvate inkubatsiooniteenuste väljatöötamise ja pakkumise toetamine Eesti ettevõtlusinkubaatorites.
Tegutsevale ettevõttele
 • Nõustamisteenust toetustega seotud küsimustes.
 • Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise programm
 • Laevandustoetuse programm
 • Ekspordiplaani programm
 • Tehnoloogia arenduskeskuste programm
 • Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine
 • Innovatsiooniteadlikkuse programm
 • Innovatsiooniauditi programm
 • Koolitustoetuse programm
 • Nõustamistoetuse programm
 • Riiklikult toetatavad ühisstendid välismessidel
 • Turismi tootearenduse ja turunduse programm
 • Teadus- ja tehnoloogiaparkide investeeringute toetamise programm


Toetusvõimaluste andmebaas: http://www.eas.ee/go.php?http://easbaas.bda.ee


Maakondlikud Arenduskeskused

Lääne-Viru Arenduskeskus SA
http://www.arenduskeskus.ee/
E - N 9.00 - 17.00 
Kreutzwaldi 5a Rakveres. 
Nõustamisaeg on soovitav eelnevalt kokku leppida
 

Maakondlikud arenduskeskused jagavad informatsiooni järgmistel teemadel: 

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kõikidest meetmetest
 • Teistest projekte rahastavatest institutsioonidest Eestis
 • Struktuurifondidest
 • Interreg III programmidest
 • Erasektori konsultantidest ja nende teenustest
Nõustavad alustavaid ettevõtjaid järgmistes küsimustes:
 • Kuidas alustada oma ettevõtet? Sobivaima ettevõtlusvormi valik, äriühingute registreerimine;
 • Kas äriidee edukaks käivitamiseks on kõik vajalikud teemad piisavalt põhjalikult läbi mõeldud? Milliseid teadmisi tuleks omandada enne oma ettevõtte käivitamist?
 • Milleks äriplaan on vajalik? Kuidas koostada äriplaani nii, et sellest oleks tulevikus kasu? Kust on võimalik saada vajalikku eelinfot äriplaani koostamiseks?
 • Kas äriplaanis on arvestatud kõikide vajalike kulutustega? Kuidas koostada finantsprognoose oma äriplaanile? Kust leida allikaid oma äriidee rahastamiseks?
 • Milliseid makse tuleb ettevõtjana maksta? Kuidas arvestada maksusid?
 • Kas ma olen oma tootmise/teenuse osutamise protsessi põhjalikult läbi mõelnud?
 • Kuidas tutvustada oma tooteid/teenuseid klientidele?
 • Milliseid müügikanaleid on võimalik kasutada oma toodete/teenuste turustamiseks?
 • Kuidas leida tarnijaid või allhankijaid? Kellega on võimalik vahetada teadmisi ja kogemusi? Kellega teha koostööd oma toodete/teenuste edukamaks müügiks?
 • Kuidas leida endale sobivaid töötajaid? Kuidas sõlmida töölepinguid? Kuidas tõsta oma töötajate motivatsiooni?
 • Kuidas planeerida oma ettevõtte tegevust pikemaks perioodiks? Kuidas juhtida inimesi ja protsesse?
 • Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on alustava ettevõtja jaoks tasuta.
Nõustavad tegutsevaid ettevõtjaid järgmistes küsimustes:
 • Millised on olulisemad probleemid, mis takistavad teie ettevõtte arengut? Milliseid valdkondi tuleks teie ettevõttes arendada, et olla edukas?
 • Milliste arendusplaanide elluviimiseks on võimalik saada toetust riiklikest tugiprogrammidest?
 • Kust leida vajalikke koolitusi oma töötajate arendamiseks?
 • Kust leida sobivaid konsultante, kes aitavad ettevõtte arendusprojekte ellu viia?
 • Kuidas leida partnereid ühiste arendusprojektide algatamiseks?

Nimetatud küsimustes nõustavad maakondlikud arenduskeskused ettevõtjaid tasuta.


Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK) 
http://www.pandivere.eu/

Teenused ettevõtjale:

 • Äriidee esmane analüüs.
 • Ettevõtte alustamise protsessi nõustamine.
 • Konsultatisooniline abi turu- ja tasuvuse uuringute ning äriplaanide koostamisel.
 • Koolitusvajaduste väljaselgitamine ja koolituste korraldamine.
 • Raamatupidamisalane nõustamine.
 • Abi stardikapitali jm rahastamisallikate leidmisel ja taotluste koostamisel.
 • Abi projektide juhtimisel.
 • Info messide, seminaride, jm kontaktürituste erinevate teenuste ja nende pakkujate, ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja fondide kohta.
 • Koostöö- ja äripartnerite ning ühisprojektide otsing, abi välissuhtluses.
 • Kontaktseminaride ning neist osavõtu korraldamine.

Ettevõtja infovärav Aktiva 
http://www.aktiva.ee/

Aktiva on peamine riigilt ettevõtlusega alustamist kavandavale ning juba tegutsevale väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale loodud info-, teabe- ja suhtluskeskkond internetis. Aktivat toimetab ja arendab EAS. Infovärav pakub ettevõtjale informatsiooni avaliku sektori teenuste ja kehtivate regulatsioonide kohta; nõuandvaid artikleid ettevõtte asutamisest, igapäevasest juhtimisest, arendamisest; ettevõtlus- ja majandusalaseid uudiseid; ärikirjanduse tutvustusi.

Tööturuamet 
http://www.tta.ee
 • pakub ettevõtluse alustamiseks tagastamatut stardiraha;
 • palgatoetust tööandjale väiksema konkurentsivõimega isiku töölerakendamiseks;
 • teavitab tööturu olukorrast:
 • aitab leida sobivaid kandidaate vabadele töökohtadele ning vähendada tööjõu hankimise kulusid;
 • annab tööandjale võimaluse saada nõutud erialal ettevalmistatud tööjõudu;

Euroopa Liidu Struktuurifondid 
http://www.struktuurifondid.ee/
 • Info struktuurivahendite taotlemise kohta
 • Struktuurivahendite planeerimine 2007-2013 ja valdkondlikud rakenduskavad
 • Infopäevad ja koolitused
 • Õigusaktid
 • Struktuurifondide alaste terminite selgitav sõnaraamat

Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
http://www.pria.ee/

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on EV Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine. 

Toetused: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/

Otsetoetused
 • Loomakasvatuse täiendav otsetoetus
 • Energiakultuuri toetus
 • Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise ja põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus
Riikliku arengukava (RAK) investeeringutoetused
 • Metsamajandus (meede 3.7)
 • Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (meede 3.8)
 • Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (meede 3.10)
 • Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4)
Riiklikud toetused
 • Koolipiimatoetus
 • Põllumajandusloomade aretustoetus
 • Turuarendustoetus
Kalanduse riiklikud toetused
 • Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
 • Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetus
Maaelu arengukava (MAK) toetused
 • Põllumajandusmaa metsastamise toetus
 • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 2.4)
 • Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus

PRIA Toetuste ajakava 2007:
http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/toetuste_ajakava_2007_01.05.07.xls

PRIA Registrid (http://www.pria.ee/registrid/)
 • Loomade register
 • Toetuste register
 • Põllumassiivide register
 • Püsirohumaade säilitamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
http://www.kik.ee/

KIK on Rahandusministeeriumi haldusalas ja põhitegevusteks on:
 • Keskkonnakasutusest laekuva raha suunamine keskkonnaprojektide arendamiseks
 • Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide ettevalmistamine ja ellurakendamine
 • Euroopa Regionaalarengu Fondi keskkonnameetme rahaliste vahendite suunamine projektide arendamiseks
 • Keskkonnalaenude edasilaenamise korraldamine

Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud rahast. KIK korraldab projektide läbiviimiseks vahendite taotlemist, kasutamist ja aruandlust. Keskkonnaprogramm jaguneb kaheksaks valdkonnaks: veekaitse, jäätmed, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalavarud, keskkonnateadlikkus ja maakondlik programm. Kõik programmid jagunevad omakorda alamprogrammideks. 

Euroopa Regionaalarengu Fond ehk ERF on üks neljast Euroopa Liidu regionaalpoliitika fondist, mis toetab majanduse ja infrastruktuuride arendamist sh keskkonnainfrastruktuuri arendamist. Keskkonnainfrastruktuuri valdkonnad on veekaitse ja –kasutus; taastuvenergeetika; jäätmekäitlus ja bioloogiline ja maastikuline mitmekesisus. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus täidab ERFi osas rakendusüksuse ülesandeid. 

Ühtekuuluvusfondi (ÜF, Cohesion Fund) abil viib Euroopa Liit ellu oma regionaalpoliitikat ning aitab järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Keskkonnasektoris saavad ÜF toetust esmajärjekorras järgmised valdkonnad: joogivesi, reovesi, jäätmekäitlus ja õhu puhtus (puhas õhk) 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus täidab projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel rakendusüksuse ülesandeid. 

KIKi pikaajalised keskkonnalaenud on mõeldud suurteks keskkonnakaitselisteks investeeringuteks, nagu veemajanduse, jäätmekäitluse, taastuvenergeetika ning teiste keskkonda säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamiseks. KIKi pikaajalised keskkonnalaenud jagunevad sihtgruppide põhjal kolmeks: laenud kohalikele omavalitsustele, laenud kohalike omavalitsuste omandis olevatele ettevõtetele, laenud eraettevõtetele.


Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis 
http://www.norden.ee/


Avatud Eesti Fond 
http://www.oef.org.ee/


Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon 
http://www.evea.ee

 • EVEA on sõltumatute ettevõtjate ühendus, mis kaitseb Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate huve.
 • Ettevõtja saab EVEA-st informatsiooni ja nõustamist erinevates valdkondades nagu seadusandlus, maksud, raamatupidamine, Euroopa Liit jt.
 • EVEAs toimuvad kohtumised nii riikliku kui ka kohaliku tasandi otsustajatega, ettevõtjate klubiõhtud, spordi- ja vabaajaüritused.


Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee/


Tegevust alustava FIE ABC: http://www.emta.ee/?id=1361


Rahandusministeerium
http://www.fin.ee/


Põllumajandusministeerium 
http://www.agri.ee/


Justiitsministeerium
http://www.just.ee/


Nõuanded: http://www.just.ee/14568


Erinõuetega tegevusalad: http://www.just.ee/11982

 • Litsentsimisele kuuluvad tegevusalad
 • Vabade elukutsete tegevusalad
 • Majandustegevuse registrisse kantavad tegevusalad


Majandustegevuse register
http://mtr.mkm.ee/


Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) 
http://www.taluliit.ee/


Maaelu Edendamise SA (MES)
http://www.mes.ee/

MES võimaldab põllumeestele ja teistele maaettevõtjatele soodsatel tingimustel erineva sihtotstarbe ja kestvusega laenusid majandustegevuse arendamiseks. 

Toetame Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut:

 • teavitustoetusega
 • toetusega kutseõppeasutuste maamajanduslike erialade õpilastele


Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK)
http://www.taluliit.ee/


Maaettevõtja infovärav (PIKK-portaal)
http://www.pikk.ee/


Eesti Väliskaubanduse Liit 
http://www.etc.ee/


Kaubandus Tööstuskoda
http://www.koda.ee/


Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon
http://www.bpw-estonia.ee/


Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus (KredEx)
http://www.kredex.ee/


Krediidiinfo
http://www.krediidiinfo.ee


Registrite ja Infosüsteemide Keskus
http://www.eer.ee/

Registrite ja Infosüsteemide keskus on Justiitsministeeriumi valitsemisalas töötav riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala registrite ja infosüsteemide arendamine ja haldamine ning side- ja infotehnoloogiaalaste teenuste pakkumine. Muuhulgas ka

 • Äriregistri online teabesüsteem
 • Kinnistusraamatu päringusüsteem
 • Andmete elektrooniline esitamine äri- või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile
 • Euroopa äriregister


Elektrooniline Riigiteataja 
https://www.riigiteataja.ee


Eesti Statistikaamet
http://www.stat.ee/


Kompass 
http://www.kompass.ee


Raamatupidaja
http://raamatupidaja.ee/ 


Sekretär
http://sekretar.ee/

 

Toimetaja: -