Keskkonnaload

AS VIREEN soovib muuta keskkonnakompleksluba L.KKL.LV-54040

  Minimiseeri Maksimeeri Eemalda
28.12.20

Keskkonnaamet   on  võtnud  menetlusse AS  Vireen  (registrikood:  10787656,  aadress: Andimäe,  Ebavere  küla,  Väike-Maarja  vald,  Lääne-Viru  maakond). Loomsete  kõrvalsaaduste käitlemise   tehase   keskkonnakompleksloa   nr      L.KKL.LV-54040   (edaspidi kompleksluba) muutmise  taotluse.  AS VIREEN territoorium  asub  Lääne-Virumaal  Väike-Maarja  vallas  Ebavere külas Andimäe (katastriüksus 92601:001:0318) kinnistul.

Kompleksloa  muutmist  taotletakse  seoses  uue  katlamaja  rajamisega,  milles  soojusenergia tootmiseks  kasutatakse  ühte  lihakondijahul  (katla  käivitamiseks  kasutatakse ka  puidupelleteid) töötavat   automaatkatelt   soojusvõimsusega   sisseantava   kütusekoguse   järgi   4,4   MW. Maksimaalne  arvutuslik  lihakondijahu  kulu  (kui  tootmiskatel  töötaks  aastaringselt)  on  kuni 2500 tonni aastas. Lisaks 2019. aastal asendati käitises rikke tõttu termooksüdeerija märgskaberi vastu.  Märgskraber  on  mõeldud  tootmisruumide  õhu  ja  tootmisseadmetest  tekkivate  aurude  ja gaaside  töötlemiseks  (ebameeldiva  lõhna  eemaldamiseks).  Seadme  tööpõhimõte  seisneb puhastavata  gaasi  juhtimisel  läbi  naatriumhüpokloriti  (NaOCl)  ja  naatriumhüdroksiidi  (NaOH) piserdatud  vesilahuse  segu  (pH  10),  mille  tulemusena  toimub  puhastatavatest  gaasidest saasteainete  keemiline  absorptsioon  ja  lahustumine.

Puhastusseade  on  mõeldud  peamiselt väävelvesiniku   (H2S),   lenduvate   orgaaniliste   ühendite   (VOC)   ja   lõhna eemaldamiseks heitgaasidest.  Samuti  viiakse  kooskõlla  teiste  põletusseadmete  heitkoguste  arvutusi  vastavalt keskkonnaministri  määruse  24.11.2016  nr  59  "Põletusseadmetest  ja  põlevkivi  termilisest Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 töötlemisest  välisõhku  väljutatavate  saasteainete  heidete  mõõtmise  ja  arvutusliku  määramise meetodid" 25.03.2019 jõustunud redaktsioonile. Taotlusega on esitatud uus lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekt käitise väliõhu saastamisega seotud andmete muutmiseks.

Keskkonnaamet  rakendab  kompleksloa  muutmise  taotluse  menetlemisel  avatud  menetlust ja arvamusi võib saata ühe kuu jooksul e-posti   aadressile   info@keskkonnaamet.ee    või   postiaadressile   Pargi   15,   41537   Jõhvi.

Kompleksloa muutmisega seotud dokumendid:

Nõuetekohane  kompleksloa  muutmise  taotlus  nr T-1004617  on  registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  (edaspidi KOTKAS)  08.10.2020  dokumendi  nr  DM-108922-7 all ja menetluse info on leitav infosüsteemis KOTKAS menetluse nr 108922 all.

AS VIREEN kompleksloa muutmise taotlus (bdoc)

Äntu Farm OÜ keskkonnaloa menetludokumendid