2.12.21

Väike-Maarja Vallavalitsus

Aadress: Pikk 7 Väike-Maarja 46202
Telefon: 329 5750
Üld e-post: valitsus@v-maarja.ee
Reg-nr 75011694

 Alates 1. juulist 2019 saab Väike-Maarja Vallavalitsusele saata üksnes e-arveid.

Arvelduskontod:
SEB Pangas: EE151010502009482007
Swedbankis: EE622200221025205355

Coop Pangas: EE084204278617214305


Tööaeg:
kell 8.00-17.00
T-N kell 8.00-16.30
kell 8.00-16.00
Lõuna kell 13.00-13.30

  Hea kodanik!
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist. Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida, kohustuslik on kanda maski. Sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks palume esitada elektroonselt avalduse e-rahvastikuregistris.

Nimi, ametinimetus ja -juhend

Tegevusvaldkond

Telefon

E-post

Indrek Kesküla

vallavanem

 

329 5751
510 7460

indrek.keskyla@v-maarja.ee

 

KANTSELEI

Maris Kõrgmäe

vallasekretär

andmekaitsespetsialist

Kantselei juhtimine. Vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse eest, õigusaktide avalikustamise tagamine, valimiste korraldamine vallas, personalitöö, notariaaltoimingud (pensioni volikirjad, avaldused).

Andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärgiks on koordineerida isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist vallavalitsuses ning abistada andmetöötlejaid ja teostada kontrolli määruse täitmise üle.

329 5753

maris.korgmae@v-maarja.ee

Peeter Rahnik

jurist

Vallavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

329 5754

peeter.rahnik@v-maarja.ee

Annika Aun

vallasekretäri abi (0,5)

Sünnikannete tegemine; elukoha registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollimine; dokumendiringluse korraldamine; dokumendiregistri pidamine; võlanõuete esitamine maksekäsu kiirmenetluses.

329 5750

annika.aun@v-maarja.ee

Piret Lükk

vallasekretäri abi (0,5)

Rahvastikuregistritoimingute teostamine, vallakodanike abistamine dokumendihalduse alal, dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis.

329 5773

piret.lykk@v-maarja.ee

Kristel Kitsing

meediaspetsialist

Sise- ja väliskommunikatsioon; meediasuhtlus; kodulehe haldamine; infolehe koostamine ja toimetamine; trükiste ja meenete väljatöötamine ning tellimine; ürituste kajastamine ja jäädvustamine; koostöö koordineerimine sõprusvaldade jt välisriikide esindajatega.

329 5759

5349 9629

kristel.kitsing@v-maarja.ee

 

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Deili Matson

osakonnajuhataja

Haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimine. Valla alushariduse, üldhariduse, huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö korraldamine ning koordineerimine.

329 5757

5348 4373

deili.matson@v-maarja.ee

Maire Haava

kultuurispetsialist

Valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

329 5760

5557 7480

maire.haava@v-maarja.ee

 

SOTSIAALOSAKOND

Ene Kinks

osakonnajuhataja

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate täisealiste isikute eestkoste korraldamine.

329 5761

5381 1666 

ene.kinks@v-maarja.ee

E 13.30-16.00; N 9-13.00 ja 13.30-16.00;

R 11-13.00

Tiia Kaselo 

lastekaitsespetsialist

Lapse õiguste ja heaolu põhimõtete järgimine, lastekaitsealane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldusküsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine, koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus, laste eestkoste korraldamine.

329 5762

5919 9725

tiia.kaselo@v-maarja.ee

E 13.30-16.00; N 9-13.00 ja 13.30-16.00;

R 11-13.00

Eve Hiietamm

toetuste menetleja

Isikute nõustamine, riiklike ja valla eelarvest eraldavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, parkimiskaardi väljastamine, toiduabi teenuse korraldamine.

329 5763

eve.hiietamm@v-maarja.ee

E-R kell 8-15.30,

lõuna kell 13-13.30.

Iga kuu 2. ja 3. neljapäev Rakkes kell 8-13.00.

Iga kuu 3. reede

kell14-16.00 Simunas.

Kersti Sepp

juhtumikorraldaja

Noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine, isikute iseseisva toimetuleku toetamine, erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste korraldamine.

329 5764

kersti.sepp@v-maarja.ee

 E-R kell 8.30-16.00;

lõuna kell 13-13.30

Ave Rosental

psühholoog

 

505 5167

averosental@gmail.com

Asub Väike-Maarja tervisekeskuses II korrusel kabinetis 25. Vajalik eelregistreerimine. Vastuvõtt tasuta.

Marin Prits

sotsiaaltöötaja (Väike-Maarja piirkond, Triigi, Eipri)

 Koduteenuste osutamine

520 1930

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

Merike Adamson

sotsiaaltöötaja (Kiltsi, Vao, Pikevere)

 Koduteenuste osutamine

512 1216

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

Anne Terner-Boiko

sotsiaaltöötaja (Rakke)

 Koduteenuste osutamine

529 6752

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

Merje Sapelson

avahooldustöötaja (Väike-Maarja, Koonu, Pandivere, Aburi

 Koduteenuste osutamine

506 1803

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

Riina Rajaste

avahooldustöötaja (Simuna)

 Koduteenuste osutamine

5382 2369 

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

Terje Amor

avahooldustöötaja (Rakke)

 Koduteenuste osutamine

5656 5577

 

Tööaeg E–R

kell 8.00–16.30

RAHANDUSOSAKOND

Mairi Uiboaed

osakonnajuhataja

Eelarvega seotud tegevused, müügiarvete koostamine

329 5771

mairi.uiboaed@v-maarja.ee

Merili Veelmaa

pearaamatupidaja

Arveldused hankijatega, valla raamatupidamise korraldamine

329 5770

merili.veelmaa@v-maarja.ee

Heli Vettik

raamatupidaja

Töötasude arvestus

329 5772

heli.vettik@v-maarja.ee

Piret Lükk

registripidaja (0,5)

Sularaha vastuvõtmine, valla erinevate registrite pidamine, ametiautode ja  allüksuste toitlustamiskulude arvestuse kontroll

329 5773

piret.lykk@v-maarja.ee

 

ARENDUS- JA PLANEERIMISOSAKOND  

Ene Preem

osakonnajuhataja

Osakonna töö juhtimine, valla arengukava koostamise ja kaasava eelarve protsessi koordineerimine, arendusideede kogumine ja võimalike rahastamisallikate väljaselgitamine, projektitaotluste koostamine, ettevõtjate ja vabaühenduste nõustamine, kampaaniate „Hoovid korda!" ja „Värvid valda!" koordineerimine.

329 5766

523 9550

ene.preem@v-maarja.ee

Amaetikoht täitmata

ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade ning kaevelubade taotluste menetlemine, ehitisregistris andmete parandamine ja uuendamine, ehitusjärelevalve teostamine, valla objektide ehitus- ja remonttööde korraldamises osalemine.

329 5768

 

 

Diana Seepter

maakorraldusspetsialist

Maareformi läbiviimise korraldamine, maakorraldustoimingutega seotud tegevus, aadressiandmete korrastamine, maamaksu määramise alusandmete haldamine, kohalike teede ja kalmisturegistri pidamine, planeeringutega seotud ülesannete täitmine, vallale kuuluvate maade kasutusse andmisega seotud tegevus.

329 5755

diana.seepter@v-maarja.ee

Leie Nõmmiste

keskkonna- ja hankespetsialist

Jäätmemajanduse, veemajanduse, looduskaitselise tegevuse, raielubade, keskkonnalubade, haljastuse ja heakorra arendamise korraldamine, hajaasustuse programmi koordineerimine, valla hangete korraldamine ja riigihangete registriga tegelemine.

329 5756

53488787  

leie.nommiste@v-maarja.ee

Annika Aun

järelevalvespetsialist (0,5)

Keskkonna, heakorra, jäätmehoolduse, lemmikloomade (sh hulkuvate loomadega seotud tegevuste), ehituse järelevalve korraldamine ja menetlemine ning väärteomenetluste läbiviimine.

329 5750

annika.aun@v-maarja.ee

 

IT-OSAKOND

Urmas Reinart

IT-juht

Vallavalitsuse ja allasutuste IT strateegia kujundamine ja arengu juhtimine. Arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise administreerimine, toimivuse ja turvalisuse tagamine ning arendamine. IT hangete korraldamine, infoturbestrateegia kujundamine ja elluviimine.

329 5765

urmas.reinart@v-maarja.ee

Kairo Pohlak

IT-tugispetsialist (0,5)

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamine ja kasutamise tugi.

5371 3101

kairo.pohlak@v-maarja.ee

 

VALLAVALITSUSE KOOSSEIS:

  • Indrek Kesküla - vallavanem
  • Mairi Uiboaed - vallavalitsuse liige
  • Ene Kinks  - vallavalitsuse liige
  • Urmas Reinart  - vallavalitsuse liige
  • Ene Preem - vallavalitsuse liige
  • Deili Matson - vallavalitsuse liige
Toimetaja: KRISTEL KITSING