Kriisireguleerimine

Kriisid toimuvad seal, kus asuvad inimesed ja need mõjutavad meid alati kas otseselt või kaudselt. Seega peab ka kriisireguleerimine algama sealt, kus asuvad inimesed. See on üks peamisi põhjuseid, miks hädaolukorra seadusega on kohalikule omavalitsusele pandud kriisireguleerimisel (hädaolukorra ennetamine, hädaolukorraks valmistumine, hädaolukorra lahendamine ja hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamine) mitmesuguseid ülesandeid. 

Kriisireguleerimise eesmärk on tagada inimeste ja vara suurem turvalisus, riigi suurem julgeolek ning suurem õnnetustele ja sündmustele reageerimise võimekus.

Kriisikomisjoni moodustamise põhjus on elanikkonna kaitse ja heaolu korraldamine omavalitsuse territooriumil ning inimeste ja vara turvalisuse loomine. Lisaks tuleb omavalitsuses suurendada ka sündmustele reageerimise võimekust.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi. 
Omavalitsuse kriisikomisjon toetab selle seadusesätte täitmise võimalikkust erinevate kõrvalekallete korral.

Väike-Maarja valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks valla territooriumil.

Väike-Maarja kriisikomisjoni koosseis: 

  • esimees Indrek Kesküla - vallavanem;
  • aseesimees Kaarel Moisa - abivallavanem;
  • Mart Pruul - Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi esindaja, (asendusliige Helmut Hiietamm);
  • Ene Kinks - vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja;
  • Kristel Kitsing - vallavalitsuse meediaspetsialist;
  • Ants Rikberg - Kaitseliidu Viru maleva Väike-Maarja rühmaülem;
  • Margo Kukk - Väike-Maarja konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik;
  • Mati Kõiv - Väike-Maarja päästekomando komandopealik;
  • Karl Tälli - Jõgeva päästekomando päästja. 

(Väike-Maarja vallavalitsuse 9. märtsi 2011. a  korraldus nr 158) (*.pdf)

(Väike-Maarja vallavalitsuse 5. mai 2011. a korraldus nr 291 (*.pdf) 

(Väike-Maarja vallavalitsuse 5. veebruari 2014. a korraldus nr 65 (*.pdf)   

( Väike-Maarja vallavalitsuse 6. novembri 2019 korraldus nr 791 (*.pdf)

Kriisikomisjoni peamised ülesanded on:
1) kriisireguleerimise juhtimine ja korraldamine (oma vastutusalas);
2) elanikkonnakaitse korraldamine;
3) juhtiva ametkonna toetamine sündmustele reageerimisel;
4) kriisi- ja riskikommunikatsiooni korraldamine.Kriisikomisjoni ülesanded on kirjas kriisikomisjoni põhimääruses (kinnitatud 16.02.2011. a vallavalitsuse määrusega nr 2). (*.pdf)

Elanikule suunatud päästealane info ja suunised: 
http://www.rescue.ee/ida/kodanikule
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava (*.pdf)