16.08.19

Töös olevad detailplaneeringud

Ebavere külas asuva Parginurga katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
algatamise korraldus
lähteseisukohad

detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus

seletuskiri

põhijoonis koos tehnovõrkudega

3D illustratsioon

kooskõlastuste koondtabel

 

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad
korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja määramise kohta
Eskiislahenduse materjalid:
seletuskiri
põhijoonis
eskiislahenduse avaliku arutelu protokoll.

 

Väike-Maarja alevikus Pikk tn 34 asuva maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
algatamise otsus
lähteseisukohad


Detailplaneeringutega seotud materjalidega saab tutvuda valla kantseleis (Väike-Maarja, Pikk tn 7, II korrus, tuba 210) maanõunik Diana Seepteri juures.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER