16.08.21

Töös olevad detailplaneeringud

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneeringu materjalid:

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

 

Väike-Maarja alevikus Põhja tn 12 asuvale maa-alale eakate teenusmaja rajamiseks koostatav detailplaneering

Planeeringuala asukohaskeem

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:

DETAILPLANEERINGU MATERJALID:

seletuskiri

põhijoonis

situatsiooniskeem

tugijoonis

tehnovõrkude joonis

3D vaated

DETAILPLANEERINGU LISAD:

planeeringuala skeem
algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad

korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja määramise kohta

 

 

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maakorraldusspetsialistile tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER