Taotluste vastuvõtmine hajaasustuse programmi algab 17. veebruaril

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.

Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks (puurkaevud, veepumbad, veetrassid);
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid);
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Täiendav info on leitav meie veebilehel: https://v-maarja.kovtp.ee/hajaasustuseprogramm