« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Ao külas

Väike-Maarja Vallavalitsus teatab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest Väike-Maarja vallas Ao külas Teramäe (katastritunnus 66001:001:0330), Tiigi (66001:001:0770) ja Kinksu (66001:001:0420) katastriüksuste maa-alal asuval ligikaudu 2,6 ha suurusel planeeringualal Väike-Maarja Vallavolikogu 05.12.2019 otsuse nr 18 alusel. 

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik (arendaja) on AS A&O (Ao küla Väike-Maarja vald, tel 5042507, e-mail: mati.einmann@parnusadam.eu).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Teramäe katastriüksusele jääva maa-ala korrastamine puhkepiirkonnaks, külakeskuse rajamine, kinnistut läbiva Põltsamaa jõe sängi hargnemise taastamise seadustamine, vana jõesängi asukohta rajatud tiikide ja kraavi ühendamine jõega ning jõe ehituskeeluvööndi vähendamine hoonete ehitamiseks ja erinevate rajatiste paigaldamiseks veekogu kaldale.

Link otsusele ja lisale. Lisaks on otsusega võimalik tutvuda Väike-Maarja valla kantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik).