Vallavalitsuse ja allasutuste töökorraldus

Vallavalitsus

Vallavalitsuse istungid toimuvad MS Teams-i vahendusel. Koroonaviiruse leviku tõttu tuleb ametnikega kohtumiseks vastuvõtuaeg eelnevalt kokku leppida. Soovitame suhelda lahendamist vajavates küsimustes telefoni või e-posti teel. Juhul kui on eelnevalt aeg kokkulepitud, siis palume Väike-Maarja vallamajja või teenuskeskusesse tulles kanda maski (palun pööra alati tähelepanu ka mujal liikudes maski korrektsele kandmisele), desinfitseerida käsi, hoiduda kontaktpindade puutumisest ning hoida vähemalt kahemeetrist distantsi!  

Haridus

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4., 9. ja 12. klassi ning kutsekeskhariduse viimase kursuse õppijad.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks üldhariduskoolides (28.04)

Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Lasteaiad- ja hoiud

Lasteaeda ja -hoidu on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias või -hoius käimine.

Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal. Uuendatud lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis (28.04). 

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Välitingimustes

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

 • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
 • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

 • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
 • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
 • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
 • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

 • Väike-Maarja seltsimaja, Rakke ja Simuna rahvamaja siseruumides jäävad ära kõik planeeritud üritused. Lisaks on peatatud siseruumides füüsilise kontakti näol kõik huviringitegevused, mida ei ole võimalik läbi viia individuaalsete tegevustena.
 • Sporditegevus. 11. märtsist kuni 25. aprillini (kaasa arvatud). Siseruumides treenimine ei ole lubatud. (Kultuuriministeeriumi loaga ei laiene olemasolevad piirangud koondise liikmetele).
  Välistingimustes on lubatud treenimine, kui selles osaleb maksimaalselt kaks inimest. Piirang ei kehti perekonnale.
 • Raamatukogudlugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud. Soovijatele pakume kontaktivaba teenust Urram (www.lugeja.ee). Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.
 • Muuseumid on külastajatele suletud kuni 25.04.2021.
 • Väike-Maarja hooldekodus on kehtestatud klientide külastamise piirang. Klientide külastamine on lubatud ainult eritingimustel humaansetel eesmärkidel. Pakke saab jätkuvalt saata posti teel, lähedastel palutakse pakke ise mitte tuua.
 • Tammiku hooldekodu on külastajatele suletud, pakke saab saata. Lähedased saavad klientidele helistada ja kirjutada, praktiseeritakse ka videosilla abil kohtumisi. Selleks tuleb eelnevalt aeg kokku leppida hooldekodu personaliga.
 • Päevakeskus on avatud.
 • Väike-Maarja ja Rakke saunad on suletud vähemalt kuni 02.05.2021.