Detailplaneeringu algatamise teade

Väike-Maarja alevikku staadioni rajamiseks koostatud detailplaneeringu elluviimise käigus ilmnes, et kavandatud hoonestusalal asuva olemasoleva hoone (laohoone) ümberehitamine inventari- ja majandushooneks on majanduslikult ebaotstarbekas ning mõistlik on projekteerida ja ehitada uus hoone arvestades selle asukohavalikul parima kasutusmugavuse ja staadioni alal paiknevate tehnovõrkudega. Kavandatavasse hoonesse on planeeritud lisaks spordiinventari paigutamise ruumile ka kohtunike-, tualett- ja tehnoruumid. Hoone asukohavalikul arvestati, et sportimiseks vajalikku inventari saab hoonest kätte ja hoonesse paigutada staadioni maa-alal. Tualettruumidesse sisenemine aga on mõistlik korraldada ilma aiaga piiratud alale sisenemata.

Kuna detailplaneeringu kehtestamisest ei ole möödas üle viie aasta, siis ei ole võimalik olukorda lahendada projekteerimistingimuste väljastamisega kehtestatud detailplaneeringu alal (ehitusseadustik § 27 lg 1).

Eelnevast tulenevalt andis Väike-Maarja Vallavalitsus 31.03.2021 korralduse nr 185 Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b asuva katastriüksuse (katastritunnus 92702:002:0112) maa-alast ligikaudu 400 m2 suurusele planeeringualale detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga rajada inventari- ja majandushoone.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes ülaltoodud põhjendustest ning eesmärgist määrata uus hoonestusala ja ehitusõigus inventari- ja majandushoone rajamiseks. Uue detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem koostatud detailplaneering. Ülejäänud maa-ala osas on võimalik jätkata varem kehtestatud detailplaneeringu elluviimisega. Planeeringuala asub maa-alal, mis piirneb vaid Väike-Maarja valla omandis oleva maaga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega ja detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda siin: link.