Ootame vallakodanikke kandideerima rahvakohtunikuks Viru maakohtusse

Väike-Maarja Vallavalitsus palub anda endast teada valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Väike-Maarja vallas alla ühe aasta;

5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) vabariigi valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) vabariigi president;

11) riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 10. juuniks.

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet.doc aadressile valitsus@v-maarja.ee (kättesaadav valla kodulehel);

2) tulla volikogu kantseleisse (Pikk 7, Väike-Maarja) ja täita ankeet kohapeal;

3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Väike-Maarja Vallavalitsus, Pikk 7, 46202 Väike-Maarja.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Lisainfo telefonil 663 8300.