Valla üldplaneeringu koostamine

Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele ettepanekute tegemiseks välja saadetud. Täpsem info siin.