Volikogu algatas üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise

Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 28 algatati Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on Väike-Maarja valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.