« Tagasi

Mittetulundusühingutelt oodatakse tegevustoetuse taotlusi 15. oktoobriks

Läheneb taotluste esitamise tähtaeg mittetulundusühingutele tegevustoetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks. Tegevustoetuse taotlused tuleb esitada Väike-Maarja Vallavalitsusele 15. oktoobriks elektrooniliselt e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal (aadressil Pikk 7, 46202 Väike-Maarja).

Väike-Maarja Vallavolikogu võttis 13. septembril 2018 vastu määruse Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord. Määrus jõustus 23.09.2018. Suuri muudatusi mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korras ei tehtud. Määruse § 1 loetelusse on lisatud sõna „turism" ning täpsustatud on § 4 lõike 2 sõnastust.

Uued taotlus- ja aruandevormid  kinnitas Väike-Maarja vallavalitsus 26. septembril 2018. Toetuse taotlemise ja aruande vormid on muutunud taotlejatele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Näiteks ülevaade taotleja senisest tegevusest tuleb esitada toetuse esmakordsel taotlemisel taotluse lisadokumendina ning projekti eesmärgi asemel tuleb lühidalt kirjutada projekti sisu, mida hakatakse edaspidi valla veebilehel kasutama projekti tutvustamisel. Toetuse taotlemise avalduse vorm on nüüd üles ehitatud selliselt, et tegevustoetuse taotlemiseks on vaja täita ainult avalduse 1. lehekülg.

Uue korra koostamise tingis asjaolu, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid. Seega, alles eelmisel aastal Väike-Maarja vallas uuendatud ja kinnitatud mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord endise Rakke valla territooriumil ei kehtinud.

Määrus reguleerib Väike-Maarja valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, turismi, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist. Toetust võivad taotleda ühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad Väike-Maarja valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Väike-Maarja vallas kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine, või kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Väike-Maarja valda, kuid kelle tegevusest saavad Väike-Maarja valla elanikud olulist kasu.

Taotlus esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele järgmistel tähtaegadel:
• järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks;
• järgneva aasta esimeseks poolaastaks planeeritavate ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks jooksva eelarveaasta 15. detsembriks;
• jooksva aasta teiseks poolaastaks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks jooksva eelarveaasta 15. maiks;
• projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele kogu eelarveaasta jooksul.

Erandjuhtudel, võib ühekordse toetuse taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal. Erandkorras esitatud taotluses esitatakse tähtaja mittejärgimise põhjendus.

Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata. 

Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt. Ühekordse ja projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Palume mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemisel järgida kehtivaid tähtaegu ning kasutada uusi taotlusvorme.